Svaranden i ett mål om bl.a. barns boende har framställt ett yrkande gentemot käranden om ensam vårdnad. Hinder har inte ansetts föreligga i målet att få förälders vårdnadsyrkande prövat vid tingsrätten trots att talan inte väckts genom stämning.


Lagrum:
6 kap. 17 § föräldrabalken (1949:381); 13 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
Walin, Vängby, Föräldrabalken - en kommentar 6:28, februari 2004; SvJT 2001 s. 892
RH 2004:69

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-10-07

Målnummer:
Ö1721-04