Synnerliga skäl har ansetts föreligga att - på grund av kollusionsfara - häkta en för mord misstänkt 16-åring.


Lagrum:
24 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 23 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare; 26 § förundersökningskungörelsen (1947:948)

Litteratur:
Prop. 1964:10 s. 163
RH 2004:61

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-09-17

Målnummer:
Ö7057-04