Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens bestämmelser om anmälningsskyldighet och förbud mot behandling av känsliga personuppgifter utan uttryckligt samtycke har i visst fall ansetts som ringa och därmed straffritt. - Fråga om direktivkonform lagtolkning, begreppet automatiserad behandling av personuppgifter, begreppet privat behandling av personuppgifter, undantag för personuppgifter i löpande text, begreppet hälsa, lagens förenlighet med regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om yttrandefrihet, det gemenskapsrättsliga proportionalitetsbegreppet, legalitetsprincipen samt straffrihet för ringa fall.


Lagrum:
2 kap. 1 §, 3 §, 12 § och 13 § regeringsformen (1974:152); Artikel 8 och artikel 10 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); 3 §, 6 §, 7 §, 9 §, 10 §, 13 §, 15 §, 17 §, 36 § och 49 § personuppgiftslagen (1998:204); 4 § personuppgiftsförordningen (1998:1191); 4 §, 5 § och 6 § Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:2) i fråga om skyldigheten att anmäla behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen

Litteratur:
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter; Prop. 1987/88:57 s. 11; Prop. 1997/98:44 s. 38-40, 54, 82-84, 117, 119, 132 och 240 f; Prop. 1999/2000:11 s. 18 f och 21; Personuppgiftslagsutredningens betänkande Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6), s. 39-41, 57, 76-78, 89-91, 109-116, 118-124, 151-155, 167, 225-238 och 353 ff; Peter Asp, EU & Straffrätten, 2002, s. 191 ff; Hjalte Rasmussen, European Community Case Law - Summaries of Leading EC Court Cases, 1993, s. 85 ff; Sören Öman och Hans-Olof Lindblom, Personuppgiftslagen, En kommentar, 2 uppl., 2001, s. 86 f och 211 f
RH 2004:51

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-04-07

Målnummer:
B747-00