I ett företag saknades grundbokföring och huvudbokföring helt för en period om ca 16 månader. Hovrätten, som biföll åtal för bokföringsbrott, konstaterade att ingen bokföring över huvud hade upprättats, varför den tilltalade inte kunde freda sig med att det med ledning av det räkenskapsmaterial som hade bevarats, bl.a. samtliga verifikationer, gick att i efterhand upprätta bokföring.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Anna-Lena Dahlqvist m.fl., Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 113 f.
RH 2003:39

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-09-11

Målnummer:
B2744-03