Straffet för snatteri av gods till ett värde av 310 kr har för en 17-åring bestämts till 40 dagsböter.


Lagrum:
29 kap. 7 § 1 st. brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
L. Holmqvist m.fl., Brottsbalkskommentaren, s. 29:54 f; Jareborg m.fl., Straffrättens påföljdslära, s. 153 f; Sterzel, Påföljdspraxis m.m., 2 uppl. 2002, s. 45 f och 72 f.
RH 2003:19

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-04-28

Målnummer:
B666-02