Misskötsamhet av villkorlig dom med samhällstjänst har inte bedömts så allvarlig att domen borde undanröjas utan det har befunnits tillräckligt att meddela den dömde en varning.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 27

Lagrum:
27 kap. 6 § brottsbalken
RH 2001:68
Litteratur:
NJA II 1998 s. 411 f.
RH 2002:52

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-11-05

Målnummer:
Ö-8183/02