Olaga intrång på område vilket klassats som skyddsobjekt enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. har inte bedömts som grovt.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 4 och Kap 24; Lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Lagrum:
4 kap. 6 § 2 st. och 24 kap. 4 § brottsbalken; Lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
NJA 1982 s. 621
Litteratur:
Prop. 1989/90:54 s. 56f.
RH 2002:41

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-09-26

Målnummer:
B-659/00