Omständigheten att skriften "Judefrågan" publicerats år 1936 har ansetts sakna betydelse för den straffrättsliga bedömningen vid ny publicering år 2000.


Författningsreferens:
Tryckfrihetsförordningen Kap 7 och Kap 8; Brottsbalken Kap 16; Regeringsformen Kap 2

Lagrum:
7 kap. 4 § 11 p och 8 kap. 6 § 2 st. tryckfrihetsförordningen; 16 kap. 8 § brottsbalken
NJA 2000 s. 355; NJA 1998 s. 838; RH 1991:20
Litteratur:
NJA II 1970 s. 534; LU 1970:41 s. 50; prop. 2001/02:59 s. 27.
RH 2002:40

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-06-13

Målnummer:
B-896/02