Med hänsyn till allmänintresset - mordet på landets statsminister - har det ansetts försvarligt att i dagstidningar identifiera den utpekade mördaren med namn och bild samt ge offentlighet åt påståenden om att denne skulle ha gjort sig skyldig till en omfattande grov brottslighet trots att uppgifterna ansågs innefatta förtal.


Författningsreferens:
Tryckfrihetsförordningen Kap 7; Brottsbalken Kap 5

Lagrum:
7 kap. 4 § 14 p tryckfrihetsförordningen; 5 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken
Svea hovrätts dom 1990-02-06 i mål B 1870/89; NJA 1987 s. 285 I och II
Litteratur:
H-G. Axberger, JT 1994/95 s. 716; S. Tiberg, JT 1993/94 s. 474; Brottsbalkskommentaren 5:8 ff; SOU 1992:84 s. 326 ff; H-G. Axberger, Pressetik, s. 231 ff.
RH 2002:39

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-02-21

Målnummer:
B-2146/00