Hovrätten har vid en samlad bedömning funnit att den omständigheten att en sjuksköterska, som innehaft en relativt underordnad ställning i organisationen, varit ovetande om det otillåtliga i hennes agerande borde föranleda frihet från straffansvar.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 24; Datalagen (1973:289)

Lagrum:
24 kap. 9 § brottsbalken; 21 § 1 st. datalagen (1973:289) jämfört med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 1993:20
Prop. 1973:33 s. 1, 105; prop. 1984/85:189 s. 43; prop. 1987/88:57 s. 11.
Litteratur:
Prop. 1973:33 s. 1, 105; prop. 1984/85:189 s. 43; prop. 1987/88:57 s. 11.
RH 2002:36

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-05-03

Målnummer:
B-1056/01