Straffmätning i mål om grov kvinnofridskränkning.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 4

Lagrum:
4 kap. 4 a § 2 st. brottsbalken
NJA 1999 s. 102
Litteratur:
BRÅ-rapport (2000:11) Grov kvinnofridskränkning, En kartläggning.
RH 2002:35

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-05-28

Målnummer:
B-1032/02