Utnyttjande av ritningar som erhållits i samband med en anbudsförfrågan har bedömts som obehörigt enligt lagen om skydd för företagshemligheter. Även fråga om skadeståndets storlek.


Författningsreferens:
Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter

Lagrum:
1 §, 6 § och 9 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter
NJA 1998 s. 633
Litteratur:
Prop. 1987/88:155 s. 12 f., 26 f., 34-36, 43 och 49 f.; Fahlbeck, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet 1992, s. 186 f, 256 f. och 273 f; Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid 2000, s. 273-290.
RH 2002:11

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
01-04-06

Målnummer:
T-8471/99