I utslag i mål om betalningsföreläggande har som gäldenär angetts en viss person med en annans personnummer. Utslaget har ansetts därigenom vara riktat mot två personer, dels den som angetts med namn, dels den som identifierats genom personnummer. På den sistnämndes klagan över domvilla har hovrätten - utan att besluta om ny handläggning vid kronofogdemyndigheten - undanröjt utslaget såvitt det riktats mot denne.


Författningsreferens:
Rättegångsbalken Kap 59

Lagrum:
59 kap. 1 § 1 st. 2 och 3 § 3 st. rättegångsbalken
NJA 1996 C 59
RH 2002:7

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-01-29

Målnummer:
Ö-460/01