Uttalanden som till ordalagen innefattat dödshot har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts ägnade att framkalla allvarlig fruktan för "den hotades" egen säkerhet till person.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 4

Lagrum:
4 kap. 5 § brottsbalken
RH 1997:163--169
Litteratur:
Prop. 1962:10 s. 108 ff; Brottsbalkskommentaren, Kap. 1-12, s. 4:22 f.
RH 2002:6

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
01-12-20

Målnummer:
B-989/01