Den tilltalade, som hade överklagat tingsrättens dom, uteblev från huvudförhandlingen i hovrätten. Även åklagaren, som hade överklagat domen anslutningsvis, uteblev från förhandlingen. Den tilltalades överklagande - och som följd av det även åklagarens överklagande - ansågs vara förfallet.


Författningsreferens:
Rättegångsbalken Kap 46 och Kap 51

Lagrum:
46 kap. 2 § och 51 kap. 17 § rättegångsbalken
RH 2001:67

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
01-11-30

Målnummer:
B-7541/01