Fråga dels huruvida makes skyldighet att avlägga ed enligt 17 kap. 5 § äktenskapsbalken och själva edsavläggelsen skall handläggas i ett mål, dels om fördelningen av rättegångskostnaderna i sådana fall.


Författningsreferens:
Rättegångsbalken Kap 18

Lagrum:
18 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken
SvJT 1970 s. 77 ff; NJA 1976 s. 556
Litteratur:
NJA II 1943 s. 226; NJA II 1947 s. 89; Prop. 1986/87:1 s. 222 och 346 ff; Ekelöf, Rättegång III, 5 uppl., s. 171; Tottie, Äktenskapsbalken, s. 543.
RH 2001:62

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
01-09-10

Målnummer:
ÖÄ-658/01