En i hovrätten åberopad originalhandling, som vid tingsrätten företetts i kopierad form, har ansetts som ett nytt bevismedel när part redan vid tingsrätten invänt att handlingen utgjorde en förfalskning. Bevisningen har avvisats med tillämpning av 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.


Författningsreferens:
Rättegångsbalken Kap 50

Lagrum:
50 kap. 25 § 3 st. rättegångsbalken
Heuman, SvJT 1993, s. 255 ff.
Litteratur:
Heuman, SvJT 1993, s. 255 ff.
RH 2001:42

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
00-04-25

Målnummer:
T-315/99