Innehav av 5 490 bilder och 38 filmer med barnpornografiskt material har inte ansetts vara grovt barnpornografibrott. Även fråga om försvarligheten av innehav.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 16

Lagrum:
16 kap. 10 a § brottsbalken
RH 2000:97; RH 1998:22; RJ 1996:87; NJA 1993 C 135
Litteratur:
SOU 1997:29; Prop. 1997/98:43; Bet. 1997/98:KU19.
RH 2001:30

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
01-01-31

Målnummer:
B-8164/00