Anläggningsavgift enligt va-lagen-----En kommun debiterade en fastighetsägare tilläggsavgift om drygt 17 000 kr vid en ombyggnad som medförde att en större lägenhet delades i två om vardera ca. 60 m2. Va-nämnden godtog tilläggsdebiteringen då beloppet inte kunde anses medföra att fastighetens andel av va-anläggningens utförande översteg vad som enligt 26 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-lagen) var skäligt och rättvist. Miljööverdomstolen fastställde Va-nämndens beslut.


Lagrum:
26 § och 28 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
MÖD 1999:3

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-12-23

Målnummer:
M6799-99