Överlämnande till regeringen för prövning av ansökan om bygglov ----- Frågan om bygglov för vindkraftverk inom ett område där Försvarsmakten motsatt sig etablering är en sådan fråga av särskild betydelse som regeringen ska pröva. - Mark- och miljödomstolen borde därför ha överlämnat målet till regeringen för prövning.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Lars Dirke, hovrättsrådet Rose Thorsén, referent, tekniska rådet Anna-Lena Rosengardten och hovrättsrådet Henrik Runeson (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Anna Isberg

KLAGANDE

CRC Vindkraft AB, 556700-3545

Ombud: Advokat P.W.

MOTPART

Byggnadsnämnden i Melleruds kommun

464 80 Mellerud

SAKEN

Bygglov för vindkraftverk på fastigheterna Åmot 1:2 och Åmot 1:5 i Melleruds kommun; nu fråga om prövningstillstånd och överlämnande till regeringen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-19 i mål nr P 6332-11

_______________

Föredraganden anmäler följande.

CRC Vindkraft AB (bolaget) ansökte år 2010 om tillstånd att uppföra två vindkraftverk på fastigheterna Åmot 1:2 och Åmot 1:5 i Melleruds kommun.

Byggnadsnämnden i Melleruds kommun inhämtade yttrande från Försvarsmakten som bland annat anförde följande. Såtenäs flygplats är ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken. Föreslagna vindkraftverk är belägna inom detta område och skulle allvarligt påverka användningen av flygplatsen. Det föreligger därmed uppenbar risk för att en etablering enligt förslaget skulle innebära påtaglig skada på riksintresset. Försvarsmakten motsätter sig därför tillstånd till den föreslagna etableringen. - Byggnadsnämnden avslog ansökan.

Bolaget överklagade till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Bolaget överklagade därefter beslutet till mark- och miljödomstolen och yrkade bland annat att målet skulle överlämnas till regeringen och anförde som skäl att målet rör en allmän lämplighetsfråga av särskild betydelse för Försvarsmakten. Mark- och miljödomstolen, som inte fann skäl att överlämna målet till regeringen, avslog överklagandet i dess helhet genom den nu överklagade domen.

Bolaget har överklagat mark- och miljödomstolens dom och anfört att mark- och miljödomstolen borde ha överlämnat målet till regeringen.

BESLUT (att meddelas 2012-03-23)

Skäl

Eftersom ärendet påbörjades hos byggnadsnämnden före den 2 maj 2011 ska den tidigare plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, tillämpas.

Enligt 13 kap. 4 § ÄPBL tredje stycket andra meningen ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning om målet rör frågor av särskild betydelse för Försvarsmakten. Av förarbetena till ÄPBL (prop. 2002/03:27 s. 22) framgår att med frågor av särskild betydelse för Försvarsmakten avses sådana allmänna lämplighetsfrågor som rör lokaliseringen antingen av anläggningar för försvarets ändamål eller av byggnader eller verksamheter som kan påverka utnyttjandet av försvarets anläggningar.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att en ansökan om bygglov för

vindkraftverk inom områden där Försvarsmakten motsätter sig sådan etablering måste anses vara en sådan fråga som är av särskild betydelse för Försvarsmakten. Med hänsyn härtill borde mark- och miljödomstolen ha överlämnat målet till regeringen.

Den överklagade domen ska därför undanröjas och målet överlämnas till regeringen för prövning i sak.

Slut

1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer den överklagade domen och överlämnar målet till regeringen.

________________

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Anna Isberg

Protokollet uppvisat/

MÖD 2012:8

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2012-03-23

Målnummer:
P1397-12