Enskilds rätt att överklaga länsstyrelses beslut att inte begära återkallelse av tillstånd för miljöfarlig verksamhet ----- En länsstyrelse beslutade att inte vidta åtgärder med anledning av en enskild persons begäran om återkallelse av tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Då den enskilde överklagade länsstyrelsens beslut, avvisades överklagandet av miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen fann att om en enskild är berörd och beslutet har gått vederbörande emot, har han eller hon rätt att överklaga ett beslut av en myndighet att inte ansöka om återkallelse eller omprövning enligt 24 kap. miljöbalken. Avvisningsbeslutet undanröjdes därför och målet återförvisades till mark- och miljödomstolen för förnyad behandling.


Lagrum:
24 kap. 3 §, 4 §, 5 §, 6 § och 7 § miljöbalken (1998:808); 22 § förvaltningslagen (1986:223); MÖD 2004:31
MÖD 2004:31; MÖD 2000:49; MÖD 2000:43; Mark- och miljööverdomstolens beslut den 27 oktober 2011 i mål nr M 5159-11
MÖD 2011:46

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-12-12

Målnummer:
M2554-11