Inhibition avseende bygglov för ändrad användning av byggnad ----- För att inhibition ska vara motiverat bör som regel krävas en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att bifallas eller för att verkställighet av det överklagade beslutet kommer att innebära irreparabla skador på t.ex. natur- eller kulturvärden.


Lagrum:
26 § andra stycket lagen om domstolsärenden (1996:242); 3 kap. 2 § och 8 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10)
MÖD 2011:31

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-06-09

Målnummer:
P4697-11