Ställande av säkerhet vid godkännande av anpassningsplan ----- Krav på ekonomisk säkerhet har kunnat ställas vid godkännande av anpassningsplan för deponi.


Lagrum:
15 kap. 34 §, 16 kap. 3 § miljöbalken (1988:808); 33 § förordning (2001:512) om deponering av avfall; Artikel 8, artikel 14 b) i Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall
MÖD 2010:8

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-02-18

Målnummer:
M2967-08