Miljösanktionsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut miljösanktionsavgifter för överträdelserna att utan tillstånd respektive anmälan ha inrättat avloppsanordningar, har inte ansetts föreligga trots att vitesföreläggande i fråga om förbuden beslutats. Besluten om viten och miljösanktionsavgifter fattades av den kommunala nämnden samma dag.


Lagrum:
4 § förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter; 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
MÖD 2009:21

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-10-15

Målnummer:
M390-09