Tillstånd att uppföra ett vilthägn ----- Ett tillstånd att uppföra ett vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken har inte ansetts kunna förenas med villkor för att minska buller från den verksamhet som planeras inom vilthägnet - kronhjortsuppfödning, då syftet med tillståndsplikten enligt lagens förarbeten är begränsat till att bevara möjligheten för allmänheten att färdas fritt i naturen och att skydda naturmiljön. De närboende som jämte tillståndshavaren överklagat länsstyrelsens beslut borde därtill inte ha getts rätt att föra talan i målet.


Lagrum:
2 kap. 3 §, 12 kap. 11 § och 16 kap. 12 § miljöbalken (1998:808); 24 a § naturvårdslagen (1964:822); MÖD 2001:29 (M 3550-00)
MÖD 2001:29 (M 3550-00); RÅ 1997 not 109; RÅ 1995 not 293
MÖD 2009:15

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-05-29

Målnummer:
M4644-08