Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användningen av begreppen gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor som innehåller begränsningsvärden. Dessa villkor bör i stället preciseras genom att kontrollen av dem fastställs så att åtminstone kraven i 22 kap. 25 § miljöbalken uppfylls. Hur noggrant kontrollen i övrigt ska anges är en avvägningsfråga. Det kan av praktiska skäl vara lämpligt att överlämna detaljerna i kontrollen till kontrollprogrammet. I målet hade ett gränsvärde för ett utsläpp till vatten satts så lågt att verksamhetsutövaren inte haft varken faktisk eller rättslig möjlighet att följa villkoret. Frågan om vilket begränsningsvärde som borde gälla sköts upp under en prövotid. (Se även dom samma dag i mål MÖD 2009:2 (M 1303-07)).


Lagrum:
2 kap. 3 § och 7 §, 22 kap. 25 § 3 och 6, 24 kap. 3 § 1 st. 2, 26 kap. 1 §, 29 kap. 4 § 2 miljöbalken (1998:808); Artikel 9.3 och artikel 9.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC)(Tidigare Rådets direktiv 96/61/EG)
MÖD 2009:9

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-01-29

Målnummer:
M3792-07