Tillstånd till gruppstation med vindkraftverk ----- Fråga om betydelse för prövningen av att lokaliseringen av en gruppstation med vindkraftverk stred mot en av kommunen antagen vindkraftspolicy, men inte mot översiktsplanen. Miljööverdomstolen konstaterade att en översiktsplan är ett viktigt dokument vid lokaliseringsprövningen, men att kommunens allmänna vindkraftspolicy i princip inte har större tyngd än ett yttrande från kommunen.


Lagrum:
2 kap. 6 § miljöbalken (1998:808); 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.; MÖD 2001:38 (M 9540-99)
MÖD 2001:38 (M 9540-99); MÖD 2002:7 (M 1391-01); MÖD 2005:2 (M 440-04)
MÖD 2009:4

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-03-10

Målnummer:
M4784-08