Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användningen av begreppen gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor som innehåller begränsningsvärden. Dessa villkor bör i stället preciseras genom att kontrollen av dem fastställs så att åtminstone kraven i 22 kap. 25 § miljöbalken uppfylls. Hur noggrant kontrollen i övrigt ska anges är en avvägningsfråga. Det kan av praktiska skäl vara lämpligt att överlämna detaljerna i kontrollen till kontrollprogrammet.


Lagrum:
2 kap. 3 § och 7 §, 22 kap. 25 § 3 och 6, 24 kap. 3 § 1 st. 2, 26 kap. 1 §, 29 kap. 4 § 2 miljöbalken (1998:808); Artikel 9.3 och artikel 9.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) (Tidigare Rådets direktiv 96/61/EG)
MÖD 2009:2

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-01-29

Målnummer:
M1303-07