Villkor för energihushållning ----- Det har som villkor föreskrivits att förbrukningen av energi (elektricitet respektive värme) per ton produkt inte får överskrida vissa värden. Miljööverdomstolen konstaterade att energihushållning har ett egenvärde och att villkoret inte i första hand syftar till att begränsa utsläpp av koldioxid, samt att det i vissa fall kan finnas behov av en reglering av energianvändningen utöver den som uppnås med generella styrmedel.


Lagrum:
1 kap.1 §, 2 kap. 5 § och 7 § samt 16 kap. 2 § miljöbalken (1998:808); Artikel 3 i Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet); MÖD 2007:4
MÖD 2007:4; MÖD 2008:23; MÖD 2009:17
MÖD 2007:56

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-12-18

Målnummer:
M1352-07