Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- En sameby hade inte rätt att föra talan mot ett beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken då beslutet i sig inte innebar någon rätt att förfoga över marken för att uppföra en vindmätningsmast.


Lagrum:
12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808); 32 § 1 st. rennäringslagen (1971:437)
MÖD 2007:35

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-10-18

Målnummer:
M5074-07