Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad ----- Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att besluta om kvarstad.


Lagrum:
1 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd; 10 kap. 17 § 1 st. 1 och 15 kap. 5 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740)
MÖD 2007:31

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-10-05

Målnummer:
M6945-07