Tillstånd för förevisande av djur i en djurpark-----Undantag från krav på tillståndsplikt enligt 18 § artskyddsförordningen har medgetts eftersom det inte framkommit att undantaget motverkar skyddet av vilda djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden eller att antalet arter eller antalet djur kan anses betydande.


Lagrum:
18 § och 20 a § artskyddsförordningen (1998:179); 10 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1999:7) om artskydd
MÖD 2007:27

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-10-10

Målnummer:
M4278-06