Klagan över domvilla-----Några sakägare hade fört talan i länsstyrelsen och där fått bifall genom att ett bolags ansökan om att få uppföra vindkraftverk avslogs. Bolaget överklagade och miljödomstolen ändrade länsstyrelsens beslut och meddelade tillstånd. Hos Miljööverdomstolen (MÖD) ansökte en av sakägarna om återställande av försutten tid. MÖD fann att miljödomstolen borde ha låtit berörda sakägare få tillfälle att yttra sig över bolagets överklagande till miljödomstolen eftersom de kunde anses bli berörda av ett beviljat tillstånd. Domvilla ansågs ha förekommit. Miljödomstolens dom upphävdes och återförvisades för erforderlig behandling.


Lagrum:
59 kap. 1 § 1 st. 2 och 4 rättegångsbalken (1942:740); 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291); 16 § delgivningslagen (1970:428); MÖD 2001:42 (M 2173-01)
MÖD 2001:42 (M 2173-01); MÖD 2002:5 (M 6352-01)
MÖD 2007:26

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-06-27

Målnummer:
M1439-07