Skadestånd på grund av översvämning; nu fråga om avvisning av betalningsyrkande-----Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att pröva en kommuns yrkande om ersättning för dagvattenledningar som utförts för fastighetsägares räkning och är avsedda att utgöra del av fastighetens va-installation.


Lagrum:
37 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 21 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd; 50 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740)
MÖD 2006:13

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-02-09

Målnummer:
M4399-05