Dispens enligt 7 § avfallsförordningen-----Ett bolag yrkade att s.k. dataskrotsfraktioner skulle friklassas från att vara farligt avfall. Miljööverdomstolen (MÖD) delade undersinstansernas bedömning att bolaget inte visat att avfallet saknade egenskaper som gör avfallet farligt. Enligt domstolen hade bolaget tagit fasta på de farlighetsegenskaper som specificeras med kriterier i avfallsförordningens bilaga 3 och enbart bedömt de genomsnittliga koncentrationerna av farliga ämnen. Då innehållet av olika ämnen i datafraktionerna inte är jämt fördelade ansåg MÖD att bedömningen av farligheten inte enbart kunde grundas på genomsnittshalter i materialet. Bolagets överklagande avslog.


Lagrum:
7 § 2 st. avfallsförordningen (2001:1063) samt bilagorna 2 och 3 i förordningen; Rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall
MÖD 2006:9

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-02-09

Målnummer:
M4532-04