Miljösanktionsavgift-----En ägare av en hyresfastighet hade ålagts en miljösanktionsavgift sedan det vid flera tillfällen förekommit eldning av avfall i hyreshusets värmepanna. Det som lades fastighetsägaren till last var att en anläggning för förbränning av avfall tagits i drift utan anmälan. Miljööverdomstolen (MÖD) fann att det inte var fråga om en sådan anläggning utan i stället fråga om en oljeeldad panna för uppvärmning av ett flerbostadshus. Det som föranlett miljönämndens ingripande var att det vid flera tillfällen hade förekommit eldning i pannan med byggavfall och möbler. Enbart detta förhållande innebar enligt domstolens mening inte att pannan kunde betecknas som en anläggning för förbränning av avfall. MÖD undanröjde miljösanktionsavgiften.


Lagrum:
30 kap. 1 § och 2 § miljöbalken (1998:808); 1 § förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter; Punkt 1.1 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter; 21 § 1 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall; 3 § förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning
MÖD 2006:1

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-01-11

Målnummer:
M3865-05