Tillstånd till havsbaserad vindkraftanläggning-----Som villkor för tillståndet har bestämts att det buller som genereras av vindkraftanläggningen inte får överstiga 40 dB(A) vid bostadshus.


Lagrum:
2 kap. 3 § och 17 kap. 1 § 8 miljöbalken (1998:808)
MÖD 2005:59

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-03

Målnummer:
M9505-04