Föreläggande att upphöra med dubbelbeläggning-----Fråga dels om dubbelbeläggning i häktesceller utgjorde olägenhet för människors hälsa, dels om det skäligen kunde krävas av Kriminalvårdsstyrelsen att upphöra med dubbelbeläggning.


Lagrum:
2 kap. 7 § och 9 kap. 9 § miljöbalken (1998:808); 3 § lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.; 2 § kungörelsen (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester; Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - ventilation (SOSFS 1999:25)
MÖD 2005:45

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-29

Målnummer:
M3304-04