Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög vindmätningsmast i en nationalpark under en begränsad tid och i syfte att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i området har av Miljööverdomstolen inte ansetts utgöra ett sådant särskilt skäl för att dispens från nationalparksföreskrifterna skall meddelas.


Lagrum:
1 §, 3 §, 4 § och 5 § nationalparksförordningen (1987:938); Kungörelse med föreskrifter om Stora Sjöfallets nationalpark (SNFS 1987:8)
MÖD 2005:28

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-10

Målnummer:
M8153-04