Avvisad ansökan om lagligförklaring av två pirar-----Ett servitutsavtal har ansetts ge sådan rådighet över ett vattenområde att en ansökan om lagligförklaring skall kunna prövas.


Lagrum:
17 § och 18 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken; 2 kap. 1 § och 2 § vattenlagen (1983:291); 50 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)
MÖD 2005:11

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-02-17

Målnummer:
M6546-04