Avgift för prövning och tillsyn-----Målet gällde om en tillståndspliktig deponi för farligt avfall var skyldig att erlägga avgift för prövning och tillsyn till länsstyrelsen enligt reglerna för tillståndspliktiga deponier, trots att deponin sluttäckts och inget avfall längre tillfördes. Miljööverdomstolen fann främst med hänsyn till det efterbehandlingsansvar som verksamhetsutövaren har enligt deponeringsförordningen att deponin fortfarande var att anse som en fortgående miljöfarlig verksamhet och att aktuell avgiftsskyldighet således förelåg. I målet var även fråga om avgiftens storlek. En ledamot var skiljaktig i frågan om avgiftens storlek.


Lagrum:
9 kap. 1 §, 15 kap. 34 §, 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808); 2 kap. 1 §, 2 § och 5 § förordningen (1998:940) om avgifter och prövning enligt miljöbalken; 3 §, 33 § och 36 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall
MÖD 2004:77

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-21

Målnummer:
M9015-03