Avgiftsskyldighet m.m. för avloppsanläggning-----Tre stycken fastighetsägare på Tjörn befanns ha skyldighet att betala avgift till huvudmannen (kommunen) för allmän Va-anläggning då behovet av avlopp inte med större fördel tillgodosågs genom deras enskilda anläggningar. Vidare bedömdes inte förutsättningar föreligga för en av fastighetsägarna att av huvudmannen erhålla ersättning för att enskild avloppsanordning blivit onyttig. Även fråga om rättegångskostnader.


Lagrum:
9 § och 16 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 14 § andra stycket lagen (1976:839) om Statens va-nämnd; 18 kap. 6 § och 8 § rättegångsbalken (1942:740)
MÖD 2004:66

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-11-08

Målnummer:
M1172-04