Föreläggande för fastighetsägare att ansluta fastighet till kommunalt va-nät m.m.----- Bedömningar vid bestämmande av vitesbelopps storlek.


Lagrum:
2 kap. 3 § och 7 §, 9 kap. 1 § och 7 §, 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808); 3 § lag (1985:206) om viten
MÖD 2004:46

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-08-20

Målnummer:
M2624-03