Utdömande av vite; nu fråga om återförvisning-----I mål om utdömande av vite beträffande en gödselvårdsanläggning, hindrade en fastighetsägare (vitesadressaten) miljönämndens representanter att delta i den syn som miljödomstolen genomförde och som miljönämnden hade begärt. Miljööverdomstolen bedömde att detta förhållande innebar att rättegångsfel hade förekommit i handläggningen och målet återförvisades till miljödomstolen för fortsatt behandling.


Lagrum:
20 kap. 3 § 2 st. och 3 st. miljöbalken (1998:808) i lydelse före 1 juli 2002; 51 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740)
MÖD 2003:136

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-12-29

Målnummer:
M439-03