Utdömande av vite; nu fråga om återförvisning-----I mål om utdömande av vite beträffande en gödselvårdsanläggning, hindrade en fastighetsägare (vitesadressaten) miljönämndens representanter att delta i den syn som miljödomstolen genomförde och som miljönämnden hade begärt. Miljööverdomstolen bedömde att detta förhållande innebar att rättegångsfel hade förekommit i handläggningen och målet återförvisades till miljödomstolen för fortsatt behandling.


Lagrum:
20 kap. 3 § 2 st. och 3 st. miljöbalken (1998:808) i lydelse före 1 juli 2002; 51 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-12-20 i mål nr M 211-02, se bilaga A

KLAGANDE

Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 VIMMERBY

Ombud

Kommunjuristen PO

MOTPART

AJ

SAKEN

Utdömande av vite; nu fråga om återförvisning

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens dom och återförvisar målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.

_________________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Vimmerby kommun (kommunen) har yrkat att målet skall återförvisas till miljödomstolen för fortsatt behandling eller, i andra hand, att AJ förpliktigas att utge det förelagda vitet.

AJ har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Kommunen

Som grund för yrkandet om återförvisning har kommunen anfört i huvudsak följande. Huvudförhandlingen i miljödomstolen hölls i Stadshuset i Vimmerby. AJ var då frånvarande. Efter sakframställning och vittnesförhör begav sig rätten, kommunens ombud och vittnena under poliseskort ut till fastigheten i Baggemåla för att hålla syn. Där mötte AJ och efter ett samtal mellan honom och rättens ordförande tillsades kommunens representanter och vittnena att stanna kvar på en plats som låg ett femtiotal meter från gödselvårdsanläggningen. Från denna plats kunde anläggningen inte ses. Därefter gick rätten och AJ fram till anläggningen. Kommunens representanter kunde inte uppfatta vad som sades eller i övrigt ägde rum vid anläggningen. Efter ungefär 30 minuter kom rätten tillbaka, varvid ordföranden uppgav att inget nytt hade framkommit vid synen. Därefter avslutades huvudförhandlingen.

Syftet med synen var att påvisa de brister som gödselvårdsanläggningen hade. Av domen kan utläsas att gödselplattan vid denna tidpunkt inte var mer än halvfull. Om kommunen tillåtits närvara hade ytterligare mätningar kunnat utföras och det hade även funnits möjlighet att bemöta AJs påståenden om bland annat möjlig lagringshöjd. Vid behov hade även fortsatt vittnesförhör kunnat hållas.

AJ

Miljödomstolen har fattat ett helt korrekt beslut i ärendet.

Miljödomstolen har yttrat sig om vad som förevarit vid synen och anfört bl.a. följande. När rätten och kommunens representanter anlände till fastigheten med eskort av två polismän mötte AJ. Han blev mycket upprörd när han förstod att även kommunens representanter var närvarande och han vägrade dem tillträde. I det läget valde rätten att genomföra synen i enbart AJs närvaro, vilket inte mötte någon invändning från kommunens sida. Vid synen framkom inget nytt och syneprotokollet översändes till kommunen för kännedom. Som framgår av domen och protokollet i målet har vad som iakttagits vid synen inte varit bestämmande för utgången i målet och det faktum att kommunen inte var närvarande då saknade betydelse. Att, som kommunen menar, en närvaro vid synen hade givit möjlighet till kompletterande tillsynsarbete och bevisning, framstår som principiellt tveksamt i detta sena skede av huvudförhandlingen. Det hade för övrigt, eftersom gödselplattan inte var helt tömd, inte varit praktiskt möjligt för tillsynsmyndigheten att göra en säker uppmätning av dess storlek utan, ånyo, endast en beräkning.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

Stämningsansökan är ingiven till miljödomstolen den 28 maj 2002 och målet skall därför i enlighet med 20 kap. 3 § andra och tredje styckena miljöbalken i dess lydelse före den 1 juli samma år handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet.

Det förhållandet att kommunens representanter hindrats från att delta i en av kommunen begärd syn innebär enligt Miljööverdomstolens uppfattning att ett rättegångsfel förekommit vid handläggningen av målet. Detta fel kan antas ha inverkat på målets utgång och det kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i Miljööverdomstolen. Miljödomstolens dom bör därför med stöd av 51 kap. 28 § rättegångsbalken undanröjas och målet återförvisas till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Beslutet får enligt 54 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Liselotte Rågmark och adjungerade ledamoten Jan Darpö, referent. Enhälligt.

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-12-29

Målnummer:
M439-03