Brukningsavgift för avlopp-----Ett avloppsavtal mellan en bostadsrättsförening och en kommun innebar en tidsobegränsad befrielse från brukningsavgifter för föreningen. Va-nämnden jämkade avtalet med stöd av 36 § avtalslagen och den praxis som utvecklats på området (jfr NJA 1994 s. 359). Miljööverdomstolen fastställde Va-nämndens beslut och fastslog att det var oskäligt att medge avgiftsbefrielse efter den 1 januari 2001 med tanke på att avtalet då gällt i drygt 38 år.


Lagrum:
9 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 § och 28 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 3 kap. 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
MÖD 2003:23

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-03-21

Målnummer:
M3031-01