Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för behandling och deponering av farligt avfall-----Mark och jordlager under och i närheten av en deponi och däri förekommande grundvatten kan utgöra en geologisk barriär så länge föroreningarna inte medför någon risk för skador på människors hälsa och miljön utanför barriären. En naturlig sådan barriär får inte vara hur stor som helst, trots att deponeringsförordningen inte föreskriver någon gräns. Den aktuella barriären, som angavs sträcka sig 600 m från deponin godtogs av Miljööverdomstolen.


Lagrum:
19 §, 20 §, 22 § och 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall; Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1996:11) om skydd för grundvatten mot förorening med vissa ämnen; Rådets direktiv 80/68/EEG den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot föroreningar genom vissa farliga ämnen; Punkt 3.2 i bilaga 1 till Rådets direktiv 1999/31/EG den 26 april 1999 om deponering av avfall
MÖD 2002:73

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-11-07

Målnummer:
M5379-01