Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Miljödomstolen fastställde länsstyrelsens beslut om tillsynsavgift som innebar att avgift påfördes dels för ett bolags huvudverksamhet, dels för dess hantering av farligt avfall (det senare med 25 % av föreskriven avgift). Domen innebar ett ställningstagande till att det var fråga om två verksamheter och att den senare, återvinning av förbrukade betbad från verksamheten, bestod i hantering av farligt avfall. Miljööverdomstolen fastställde miljödomstolens dom.


Lagrum:
9 kap. 1 § och 15 kap. 1 § miljöbalken (1998:808); 2 kap. 1 §, 2 § och 5 § samt 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:8) till förordningen (1998:940) om avgifter för myndigheters prövning och tillsyn enligt miljöbalken
MÖD 2002:67

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-10-24

Målnummer:
M5496-00