Miljösanktionsavgift vid kommunalt avloppsreningsverk-----Den verksamhet som Vetlanda kommun driver vid avloppsreningsverket är att bedöma som näringsverksamhet. Verksamheten innehåller visserligen inslag av myndighetsutövning, men dessa är inte särskilt framträdande. Avgörande är istället att driften finansieras i huvudsak genom avgifter och att verksamheten därför har betydande ekonomiska inslag.


Lagrum:
30 kap. 1 § miljöbalken (1998:808); 1 § förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 5.6 i bilagan till förordningen; 11 § statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1992:16) om kyl- och värmepumpsanläggningar innehållande CFC, HCFC och HFC (”köldmediekungörelsen”); 36 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 3 § konkurrenslagen (1993:20); 2 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden; 2 § preskriptionslagen (1981:130); 2 kap. 1 §, 7 § och 8 § kommunallagen (1991:900); 1 § bokföringslagen (1976:125)
MÖD 2001:23

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-05-21

Målnummer:
M6957-00