Prövningsavgift vid tillståndsansökan för vattenverksamhet-----Prövningsavgiften för en bro ska beräknas utifrån det tillståndssökta projektet i sin helhet. Avgiften har emellertid jämkats med hänsyn till att den inte får vara påtagligt högre än vad som motsvarar kostnaden för prövningen.


Lagrum:
11 kap. 2 § och 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:387); 1 kap. 1 §, 3 kap. 3 § och 4 § samt 9 kap. 3 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:8) till förordningen (1998:940) om avgifter för myndigheters prövning och tillsyn enligt miljöbalken
MÖD 2000:57

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-12-27

Målnummer:
M4750-00