Vilandeförklaring av ansökan om förlängd arbetstid till grundvattenbortledning från järnvägstunneln genom Hallandsåsen; nu fråga om återförvisning pga. rättegångsfel-----Ansökan om förlängning av arbetstid för vattenföretag borde ha kungjorts och sakägare beretts tillfälle att yttra sig. Likaså borde sakägare ha fått yttra sig över yrkande om vilandeförklaring i målet. Miljööverdomstolen ansåg att dessa brister sammantaget utgjorde rättegångsfel och undanröjde därför miljödomstolens beslut samt återförvisade målet för fortsatt behandling.


Lagrum:
13 kap. 2 §, 13 §, 22 § och 23 § samt 15 kap. 2 § vattenlagen (1983:291); 18 kap. 15 § 3 st., 32 kap. 5 § och 50 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740)
MÖD 2000:45

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-11-07

Målnummer:
M6665-99